TeX/LaTeXとデザインの関係

2016 Dec 22 TeX, TikZ, design

TikZのspyライブラリを使って図を見やすくする

2015 Feb 6 TeX, TikZ

お絵描き

2014 Nov 2 TeX, TikZ

gnuplotでグラフをTikZに出力するメモ

2014 Oct 28 TeX, TikZ, gnuplot

TikZ

2014 Oct 13 TeX, TikZ